Insulet EU Privacyverklaring

LET OP: VOOR DE PRIVACYVERKLARING

RELEVANT VOOR BEROEPSBEOEFENAREN EN BEDRIJVEN, KLIK HIER

 

INUSLET EU PRIVACYVERKLARING

 

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe de Insulet entiteit die in uw land actief is ('wij', 'ons') (om de details van uw lokale Insulet entiteit in te zien, klik hier) persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt, hoe we deze gegevens gebruiken en beschermen, en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens. Deze entiteit is verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van jouw persoonsgegevens.

We respecteren het belang van uw privacy. We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken op de wijze die we beschrijven in deze Privacyverklaring. U kunt altijd contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming op [email protected]

 

1.    WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE

 

We verzamelen en verwerken uit diverse bronnen persoonsgegevens over u, zoals gegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt en informatie aan ons verstrekt), gegevens die we verzamelen op www.omnipod.com of andere websites van Insulet (de ´Websites´) en gegevens van u die we verzamelen uit andere bronnen, zoals communicatiekanalen op internet of services die we maken, gebruiken, aanbieden of exploiteren.

1.1    PERSOONSGEGEVENS DIE WE RECHTSTREEKS VAN U VERZAMELEN

Tot de categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk rechtstreeks van u verzamelen,  behoren:

(a)    persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, geboortedatum);

(b)    contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres, postadres of mobiel nummer);

(c)    betalingsgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, verzekeringsgegevens of facturatiegegevens)

(d)    technische apparatuurgegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres of apparaat-id van uw apparaat);

(e)    medische gegevens – alle informatie over uw type diabetes en de behandeling ervan (bijvoorbeeld uw gebruik van Insulet producten of diensten, gezondheidsgegevens of uw zorgverzekeringsdekking).

(f)    Informatie die u rechtstreeks aan Insulet verstrekt via onze websites, via enquêtes of andere communicatieplatforms, zoals sociale media. U dient ervoor te zorgen dat u alleen de noodzakelijke informatie verstrekt met betrekking tot uw specifieke verzoek.

Soms moeten we uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst met u (wij kunnen bijvoorbeeld niet zonder uw adres producten opsturen of een betaling accepteren zonder uw betaalgegevens), maar we zullen u altijd eerst om toestemming vragen wanneer we deze persoonsgegevens gebruiken.

1.2    PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN UIT ANDERE BRONNEN

Dit zijn voorbeelden van de categorieën van gegevens die we mogelijk verzamelen uit andere bronnen:

(a)    persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, geboortedatum);

(b)    contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres, postadres of mobiel nummer);

(c)    informatie over uw zorgverzekering van uw zorgverzekeraar, waar nodig; en

(d)    gezondheidsdata van data management platformen die u gebruikt (bijvoorbeeld Diasend®)

 

2.    HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN OP WELKE BASIS GEBEURT DAT

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Identificatie en verificatie: we gebruiken uw identiteitsgegevens om uw identiteit te verifiëren op het moment dat u onze services raadpleegt en gebruikt, en om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. De wettelijke basis hiervoor is het legitieme belang om u een veilige service te kunnen bieden.

 Uitvoering van de services: we verwerken uw persoonsgegevens om u de gevraagde services en producten te kunnen leveren. De wettelijke basis hiervoor is het legitieme belang om aan uw verzoeken te kunnen voldoen.

 Reageren op uw vragen en verzoeken: we gebruiken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw vragen en verzoeken aan ons. De wettelijke basis hiervoor is het legitieme belang om u een efficiënte reactie op uw verzoek te kunnen bieden.

 Uitvoering van de overeenkomst: we gebruiken op uw verzoek uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren. Het gaat om overeenkomsten voor de aanschaf of het lenen van Insulet producten of diensten. De wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst.

 Verbetering van onze diensten: we analyseren informatie over de wijze waarop u onze diensten gebruikt of feedback die u geeft via enquêtes over onze producten en diensten om het gebruiksgemak voor onze klanten te verbeteren. Het is in ons legitieme zakelijke belang uw persoonsgegevens voor dit doel te gebruiken zodat we inzicht kunnen verkrijgen in eventuele tekortkomingen van onze services en manieren waarop we onze services kunnen verbeteren.

 Uitoefening van onze rechten: we kunnen uw persoonsgegevens uit alle categorieën gebruiken voor het uitoefenen van onze wettelijke rechten wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld om fraudeclaims, claims wegens schending van intellectuele eigendomsrechten of overtredingen van de wet of het contract te kunnen opsporen, voorkomen en beantwoorden. Het is in ons legitieme belang te reageren op dergelijke claims om onze wettelijke rechten te verdedigen.

 Marketing: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om de marketing‐ correspondentie die we u toesturen een persoonlijk tintje te geven en relevanter en interessanter voor u te maken, onder andere door u informatie te verstrekken over onze nieuwe en/of bestaande producten. Het is in ons legitieme belang marketing te gebruiken om onze bedrijfsactiviteiten te promoten. Waar nodig zullen we eerst om uw toestemming vragen. U kunt zich altijd afmelden voor marketingcommunicatie door te klikken op de "Uitschrijven" link die in elk bericht is opgenomen of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Waar wij ons baseren ons op de rechtsgrond gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u aanvullende informatie verkrijgen over deze rechtsgrond of bezwaar maken tegen dit gebruik van persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

3.    HOE GEBRUIKEN WE UW MEDISCHE GEGEVENS EN OP WELKE BASIS GEBEURT DAT

Wanneer u gebruikmaakt of gebruik wenst te maken van onze producten en/of services kunnen we uw medische gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Behandeling, betaling en zorgbeheer: we kunnen uw medische gegevens gebruiken voor behandeling, om betaling of vergoeding voor de behandeling te verkrijgen van uw zorgverlener, voor administratieve doeleinden, en om de kwaliteit van de zorg die u ontvangt te beoordelen. De wettelijke basis hiervoor wordt gevormd door uw uitdrukkelijke toestemming.

Uitvoering van de overeenkomst: we kunnen uw medische gegevens gebruiken indien we die nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst met u. De wettelijke basis hiervoor wordt gevormd door uw uitdrukkelijke toestemming.

Juridische vorderingen: we kunnen uw medische gegevens gebruiken of bekendmaken voor zover die noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening  of de verdediging van een recht in rechte wanneer dat in ons legitieme belang is. U wordt op de hoogte gesteld van dergelijke gevallen van gebruik of bekendmaking voor zover de wet dit toelaat.

Volksgezondheid: we kunnen uw medische gegevens bekendmaken ten behoeve van activiteiten op het gebied van de volksgezondheid en doeleinden van algemeen belang (onder andere ter bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen) wanneer dat wettelijk is toegestaan en in ons legitieme belang is. De bekendmaking gebeurt ter voorkoming of beheersing van ziekte, letsel of invaliditeit. We kunnen uw medische gegevens ook bekendmaken, indien op instructie van de volksgezondheidsinstantie en toegestaan door de wet, aan een buitenlandse overheidsinstantie die samenwerkt met de volksgezondheidsinstantie, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration, Europese bevoegde autoriteiten en andere overheidsinstanties.

Medischetoezichthouders: we kunnen medische gegevens bekendmaken aan medische toezichthouders ten behoeve van activiteiten die wettelijk zijn toegestaan, zoals controles, onderzoeken en inspecties, wanneer dat nodig is in het openbaar belang, naar de kwaliteit en veiligheid van medische instrumenten, overeenkomstig onze legitieme belangen, of wanneer dit wettelijk verplicht is. Tot de medische toezichthouders die deze informatie kunnen opvragen behoren overheidsinstellingen die toezicht houden op het gezondheidszorgstelsel en andere regelgeving van de overheid.

 Criminele activiteiten: we kunnen uw medische gegevens bekendmaken wanneer we denken dat de bekendmaking in overeenstemming is met onze legitieme belangen en noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang in overeenstemming met de wet, bijvoorbeeld om een directe bedreiging van de gezondheid of veiligheid van een persoon of het publiek te voorkomen of te verminderen (waaronder aan een rechtshandhavingsinstantie, wanneer dit wettelijk verplicht is).

•    Onderzoek: Wij kunnen medische informatie over u verzamelen wanneer u deelneemt aan klinische proeven, studies en andere onderzoeksinitiatieven. Wij zullen ons baseren op ons legitieme belang als wettelijke basis voor dit doel of, indien nodig, zullen wij uw expliciete toestemming verkrijgen.

Wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben voor het gebruik van uw medische gegevens hebt u altijd het recht uw toestemming in te trekken. Neem contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens als u uw toestemming wenst in te trekken.

4.    UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Op grond van de lokale wetgeving beschikt u over bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw medische gegevens). Hiertoe behoort onder andere het recht op:

a)    toegang tot uw persoonsgegevens;

b)    correctie van de gegevens die wij over u bewaren;

c)    verwijdering van uw persoonsgegevens;

d)    beperking van ons gebruik van uw persoonsgegevens;

e)    bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens;

f)    ontvangst van uw persoonsgegevens in een geschikt elektronisch formaat en verzending ervan naar een derde partij (recht van overdraagbaarheid van gegevens);

We moedigen u aan contact met ons op te nemen voor het bijwerken of corrigeren van uw gegevens als deze veranderen of als de persoonsgegevens die we van u in bezit.

hebben onjuist zijn. Houd er rekening mee dat we waarschijnlijk aanvullende informatie van u nodig hebben voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Neem contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens als u met ons wilt praten over of gebruik wilt maken van deze rechten.

We doen er alles aan om samen met u tot een eerlijke oplossing te komen in geval van klachten of zorgen over uw privacy. Als u echter van mening bent dat we niet hebben kunnen helpen met uw klacht of bezorgdheid, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld bij de gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht houdt op de Insulet-entiteit die actief is  in uw land.

5.    HET DELEN VAN PERSOONSEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens (inclusief gezondheidsgegevens) in de volgende omstandigheden en voor zover wettelijke toegestaan delen met derden:

a)    Serviceproviders en zakelijke partners. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze serviceproviders en zakelijke partners die klantenservice en andere bedrijfsactiviteiten voor ons uitvoeren. We kunnen bijvoorbeeld samenwerken met andere bedrijven voor het verwerken van veilige betalingen, het uitvoeren van bestellingen, het optimaliseren van onze diensten, het aanbieden van online product trainingen, het ondersteunen van e-mail en berichtenservices en het analyseren van informatie.

b)    Bedrijven uit de Insulet Group. wij zijn eigendom van Insulet Corporation en onze hoofdvestiging in Europa is Insulet Nederland B.V. die onze Customer Care en logistieke diensten in de EU beheert. We werken dus nauw samen met andere bedrijven en bedrijfsonderdelen van Insulet. We kunnen bepaalde informatie over onze zakelijke relatie met u, waaronder informatie over de aan u geleverde producten en services en uw gebruik daarvan, uw bladergeschiedenis op onze website, enzovoort, delen met Insulet Corporation, Insulet Nederland B.V. en andere Insulet-bedrijven voor operationele en marketingdoeleinden.

c)    Wethandhavingsinstantie, rechtbank, regelgevende instantie, overheidsinstantie of andere derde partij. We kunnen uw persoonsgegevens delen met deze partijen wanneer we geloven dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, of anderszins om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen.

d)    Facturering of betalingsdiensten. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die de betaling van de producten die u gebruikt, verwerken met uw verzekeraar of waar u het product rechtstreeks bij ons koopt en betaalt voor producten via een online betaalprovider.

e)    Overnames. We kunnen uw persoonsgegevens delen met een derde partij die (nagenoeg) al onze bedrijfsmiddelen en bedrijfsactiviteiten overneemt of aan wie wij deze overdragen. Indien een dergelijke overname of overdracht plaatsvindt, zullen we redelijke inspanningen verrichten om erop toe te zien dat de entiteit waaraan we uw persoonsgegevens overdragen deze gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met deze Privacyverklaring.

 

6.    BEVEILIGING EN BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

We implementeren technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico voor de persoonsgegevens die we verwerken. Deze maatregelen zijn erop gericht de integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens continu te waarborgen. We  evalueren deze maatregelen op regelmatige basis om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor het doel van de verwerking met u. Bij de beslissing hoe lang we uw persoonsgegevens zullen bewaren nadat onze relatie met u is geëindigd, houden we rekening met onze wettelijke verplichtingen en de verwachtingen van de regelgevende instantie. We kunnen ook gegevens bewaren voor onderzoek van en verweer tegen eventuele juridische vorderingen.

 

We bewaren uw persoonsgegevens overeenkomstig ons beleid inzake gegevensbewaring waarin de bewaarperioden worden beschreven die zijn vereist of toegestaan door het toepasselijk recht.

7.    GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHT

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgevoerd naar, en/of worden bewaard en/of verwerkt in een land dat persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt als volgens het recht in de Europese Unie of volgens de Europese Commissie noodzakelijk is.

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen (zoals contractuele verplichtingen) in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten om te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd. Neem contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens voor meer informatie over de maatregelen die worden gehanteerd.

 

8.    WIJZIGING VAN DE VERKLARING

 

U kunt een kopie van deze Privacyverklaring bij ons aanvragen via de bovenstaande contactgegevens.

Wij streven ernaar om de toonaangevende leverancier te zijn op het gebied van innovatieve insulinetoedieningssystemen. Dat betekent dat ons bedrijf blijft evolueren wanneer we nieuwe diensten en functies introduceren. Om die reden wordt ons beleid van tijd tot tijd opnieuw bekeken en kan dan worden aangepast. We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring op enig moment te wijzigen en u hiervan op de hoogte te stellen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de websites  te publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek de websites te bekijken zodat u weet welke gegevens we verzamelen, hoe we deze verwerken en gebruiken,

en onder welke omstandigheden we deze openbaar zouden kunnen maken. Indien we daartoe verplicht zijn, vragen we nieuwe uitdrukkelijke toestemmingen van u.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Aan de herzieningsdatum kunt u zien wanneer we de Privacyverklaring voor het laatst hebben bijgewerkt. Wijzigingen in en toevoegingen aan deze Privacyverklaring worden van kracht op de datum waarop ze worden gepubliceerd. Neem deze Privacyverklaring zo nu en dan door om te controleren of we wijzigingen hebben aangebracht in de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Avertissement régional

Ben je een inwoner van België?

Ja Nee

De inhoud van de webpagina's die u wilt openen, is exclusief voorbehouden aan inwoners van België.

Als u in België woont, klikt u op 'Ja' om door te gaan. Zo niet, klik dan op 'Nee' om af te sluiten en geen toegang te krijgen tot de webpagina's. als u per ongeluk dit land / deze taal hebt geselecteerd, kunt u teruggaan naar de vorige pagina en uw land / taal selecteren.

Dank u.