Insulet EU Privacyverklaring

LET OP: VOOR DE PRIVACYVERKLARING

RELEVANT VOOR BEROEPSBEOEFENAREN EN BEDRIJVEN, KLIK HIER

 

 

INUSLET EU PRIVACYVERKLARING

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe de Insulet entiteit die in uw land actief is ('wij', ‘we’, 'ons') (om de details van uw lokale Insulet entiteit in te zien, klik hier) persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt, hoe we deze gegevens gebruiken en beschermen, en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens. Deze entiteit is verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van jouw persoonsgegevens.

We respecteren het belang van uw privacy. We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken op de wijze die we beschrijven in dit Privacyverklaring. U kunt altijd contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming op [email protected].

 

 

1.    WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE

We verzamelen en verwerken uit diverse bronnen persoonsgegevens over u, zoals gegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt en informatie aan ons verstrekt), gegevens die we verzamelen op www.omnipod.com of andere websites van Insulet (de ´Websites´) en gegevens van u die we verzamelen uit andere bronnen, zoals communicatiekanalen op het internet of services die we creeren, gebruiken, aanbieden of exploiteren.

1.1    PERSOONSGEGEVENS DIE WE RECHTSTREEKS VAN U VERZAMELEN

Tot de categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk rechtstreeks van u verzamelen,  behoren:

(a)    persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, geboortedatum);

(b)    contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres, postadres of mobiel nummer);

(c)    betalingsgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, verzekeringsgegevens of facturatiegegevens)

(d)    technische apparatuurgegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres of een apparaat-id);

(e)    medische gegevens – alle informatie over uw type diabetes en de behandeling ervan (bijvoorbeeld uw gebruik van Insulet producten of diensten, gezondheidsgegevens of uw zorgverzekeringsdekking).

(f)    Informatie die u rechtstreeks aan Insulet verstrekt via onze websites, via enquêtes of andere communicatieplatforms, zoals sociale media. U dient ervoor te zorgen dat u alleen de noodzakelijke informatie verstrekt met betrekking tot uw specifieke verzoek.

 

Soms moeten we uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst met u (wij kunnen bijvoorbeeld niet zonder uw adres producten opsturen of een betaling accepteren zonder uw betaalgegevens), maar we zullen u altijd eerst om toestemming vragen wanneer we deze persoonsgegevens gebruiken.

1.2    PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN UIT ANDERE BRONNEN

Dit zijn voorbeelden van de categorieën van gegevens die we mogelijk verzamelen uit andere bronnen:

(a)    persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, geboortedatum);

(b)    contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres, postadres of mobiel nummer);

(c)    informatie over uw zorgverzekering en zorgverzekeraar waar nodig; en

(d)    gezondheidsdata van data management platformen die u gebruikt (bijvoorbeeld Glooko)

 

2.    HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN OP WELKE BASIS GEBEURT DAT

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 •  Identificatie en verificatie : we gebruiken uw identiteitsgegevens om uw identiteit te verifiëren op het moment dat u onze services raadpleegt en gebruikt, en om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. De wettelijke basis hiervoor is het legitieme belang om u een veilige service te kunnen bieden.

 •  Uitvoering van de diensten : we verwerken uw persoonsgegevens om u de gevraagde diensten en producten te kunnen leveren. Dit omvat ook het beheer van uw Insulet productbestelling(en), relevante betalingen en het opzetten van uw (online) Omnipod®-account. We doen dit om te voldoen aan enige overeenkomsten die we met u hebben afgesloten (bijvoorbeeld om diensten uit te voeren), of op grond van een  legitiem belang dat we hebben om u de best mogelijke dienst(en) te verlenen indien we geen overeenkomst met u hebben.

 •  Reageren op uw vragen en verzoeken : we gebruiken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw vragen en verzoeken aan ons, onder andere om meer te weten te komen over uw specifieke situatie en hoe onze producten u zouden kunnen helpen, om u klantenondersteuning te bieden met betrekking tot onze producten en diensten en om andere relevante informatie en/of opleiding te verstrekken (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van een Persoonlijke Diabetesmanager). De wettelijke basis hiervoor is het legitieme belang om u een efficiënte reactie op uw verzoek te kunnen bieden.

 •  Uitvoering van de overeenkomst : we gebruiken op uw verzoek uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, onder anderegaat om overeenkomsten voor de aanschaf of het lenen van Insulet producten of diensten. Dit kan het gebruik van een geautomatiseerde vraag- en antwoordtool omvatten, voor het maken van een eerste beoordeling of u in aanmerking komt voor vervangende producten. De wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder belasting gerelateerde verplichtingen en verplichtingen met betrekking tot medische hulpmiddelen.

 •  Verbetering van onze diensten : we analyseren informatie over de wijze waarop u onze diensten gebruikt of feedback die u geeft via enquêtes over onze producten en diensten om het gebruiksgemak voor onze klanten te verbeteren, en om onze diensten te verbeteren en te evalueren. Dit kan het samenvoegen van uw informatie omvatten voor het uitvoeren van analyses en rapportages . Het is in ons legitieme zakelijke belang uw persoonsgegevens voor dit doel te gebruiken zodat we inzicht kunnen verkrijgen in eventuele tekortkomingen van onze services en manieren waarop we onze services kunnen verbeteren.

 •  Uitoefening van onze rechten : we kunnen uw persoonsgegevens uit alle categorieën gebruiken voor het uitoefenen van onze wettelijke rechten wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld om fraudeclaims, claims wegens schending van intellectuele eigendomsrechten of overtredingen van de wet of het contract te kunnen opsporen, voorkomen en beantwoorden. Het is in ons legitieme belang te reageren op dergelijke claims om onze wettelijke rechten te verdedigen.

 •  Marketing: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om de marketing‐ correspondentie die we u toesturen te personaliseren en relevanter en interessanter voor u te maken, onder andere door u informatie te verstrekken over onze nieuwe en/of bestaande producten. Het is in ons legitieme belang marketing te gebruiken om onze bedrijfsactiviteiten te promoten. Waar nodig zullen we eerst om uw toestemming vragen. U kunt zich altijd afmelden voor marketingcommunicatie door te klikken op de "Uitschrijven" link die in elk bericht is opgenomen of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via dit webformulier.

Waar wij ons baseren ons op de rechtsgrond gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u aanvullende informatie verkrijgen over deze rechtsgrond of bezwaar maken tegen dit gebruik van persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via het volgende webformulier.

3.    HOE GEBRUIKEN WE UW MEDISCHE GEGEVENS EN OP WELKE BASIS GEBEURT DAT

Wanneer u gebruikmaakt of gebruik wenst te maken van onze producten en/of services kunnen we uw medische gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 •  Productondersteuning en betaling: Wij kunnen uw Medische Gegevens gebruiken voor productondersteuning, en, indien van toepassing, voor het uitvoeren van uw Insulet-productbestelling(en), evenals voor het uitvoeren van relevante betalingen en het opzetten van uw Omnipod®-account. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om te reageren op verzoeken en vragen die u aan ons stelt om meer inzicht te krijgen in uw specifieke situatie en hoe onze producten u kunnen helpen, en om u te voorzien van relevante informatie en/of training (bijv. met betrekking tot het gebruik van een Persoonlijke Diabetesmanager). Indien van toepassing verwerken wij uw medische gegevens om betaling of vergoeding voor producten te verkrijgen van uw zorgverlener of verzekeraar, en om de kwaliteit van de dienstverlening die u ontvangt te evalueren. De wettelijke basishiervoor workdt gevormd door uw uitdrukkelijke toestemming.

 •  Noodgevallen: Indien u een spoedbehandeling nodig heeft en wij niet in staat zijn uw toestemming te verkrijgen, kunnen wij uw Medische Gegevens doorgeven aan een familielid of verwant die bij uw zorg betrokken is. De verwerking vindt plaats op grond van het uitvoeren van een vitaal belang.

 • Uitvoering van de overeenkomst : we kunnen uw medische gegevens gebruiken indien we die nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Dit kan het gebruik van een geautomatiseerde vraag- en antwoord tool omvatten, voor het maken van een eerste beoordeling of u in aanmerking komt voor vervangende producten De wettelijke basis hiervoor wordt gevormd door uw uitdrukkelijke toestemming.

 • Verbetering van onze diensten: Wij kunnen uw Medische Gegevens verwerken bij het analyseren van informatie over hoe u onze diensten gebruikt, of bij het analyseren van feedback die u geeft via enquêtes over onze producten en diensten, om onze klanten een verbeterde ervaring te bieden, en om onze diensten te verbeteren en te evalueren. Dit kan het samenvoegen van uw informatie omvatten voor het uitvoeren van gegevensanalyses en rapportage. De wettelijke basis hiervoor wordt gevormd door uw uitdrukkelijke toestemming.

 • Marketing: Wij kunnen uw Medische Informatie gebruiken om de marketingberichten die wij naar u sturen te personaliseren en relevanter en interessanter te maken, dit kan het verstrekken van informatie over een van onze nieuwe en/of bestaande producten omvatten. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u herinneringsmails voor nabestellingen te sturen, indien dit in uw rechtsgebied van toepassing is. De wettelijke basis hiervoor wordt gevormd door uw uitdrukkelijke toestemming.

 •  Juridische vorderingen : we kunnen uw medische gegevens gebruiken of bekendmaken voor zover die noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening  of de verdediging van een recht in rechte wanneer dat in ons legitieme belang is. U wordt op de hoogte gesteld van dergelijke gevallen van gebruik of bekendmaking voor zover de wet dit toelaat.

 •  Volksgezondheid : we kunnen uw medische gegevens bekendmaken en/of anderzijds verwerken ten behoeve van activiteiten op het gebied van de volksgezondheid en doeleinden van algemeen belang (onder andere ter bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen) wanneer dat wettelijk is toegestaan en/of in ons legitieme belang is. De bekendmaking gebeurt ter voorkoming of beheersing van ziekte, letsel of invaliditeit. We kunnen uw medische gegevens ook bekendmaken, indien op instructie van de volksgezondheidsinstantie en toegestaan door de wet, aan een buitenlandse overheidsinstantie die samenwerkt met de volksgezondheidsinstantie, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration, Europese bevoegde autoriteiten en andere overheidsinstanties.

 •  Medische toezichthouders : we kunnen medische gegevens verwerken en/of bekend maken aan medische toezichthouders ten behoeve van activiteiten die wettelijk zijn toegestaan, zoals controles, onderzoeken en inspecties, wanneer dat nodig is in het openbaar belang, naar de kwaliteit en veiligheid van medische instrumenten, overeenkomstig onze legitieme belangen, of wanneer dit wettelijk verplicht is. Tot de medische toezichthouders die deze informatie kunnen opvragen behoren overheidsinstellingen die toezicht houden op het gezondheidszorgstelsel en andere regelgeving van de overheid.

 •  Criminele activiteiten : we kunnen uw medische gegevens bekendmaken wanneer we denken dat de bekendmaking in overeenstemming is met onze legitieme belangen en noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang in overeenstemming met de wet, bijvoorbeeld om een directe bedreiging van de gezondheid of veiligheid van een persoon of het publiek te voorkomen of te verminderen (waaronder aan een rechtshandhavingsinstantie, wanneer dit wettelijk verplicht is).

 • Onderzoek: Wij kunnen medische informatie over u verzamelen wanneer u deelneemt aan klinische proeven, studies en andere onderzoeksinitiatieven. Wij zullen ons baseren op ons legitieme belang als wettelijke basis voor dit doel of zullen, indien nodig, wij uw expliciete toestemming verkrijgen.

Wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben voor het gebruik van uw medische gegevens hebt u altijd het recht uw toestemming in te trekken. Neem contact met ons op via dit webformulier of  de bovenstaande contactgegevens als u uw toestemming wenst in te trekken.

4.    UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Op grond van de lokale wetgeving beschikt u over bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw medische gegevens). Hiertoe behoort onder andere het recht op:

a) toegang tot uw persoonsgegevens;

b) correctie van de gegevens die wij over u bewaren;

c) verwijdering van uw persoonsgegevens;

d) beperking van ons gebruik van uw persoonsgegevens;

e) bezwaar tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens;

f) ontvangst van uw persoonsgegevens in een geschikt elektronisch formaat en verzending ervan naar een derde partij (recht van overdraagbaarheid van gegevens);

We moedigen u aan contact met ons op te nemen voor het bijwerken of corrigeren van uw gegevens als deze veranderen, of als de persoonsgegevens die we van u in bezit

hebben onjuist zijn. Houd er rekening mee dat we waarschijnlijk aanvullende informatie van u nodig hebben voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Neem contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens of via dit webformulier als u met ons wilt praten over of gebruik wilt maken van deze rechten.

We doen er alles aan om samen met u tot een eerlijke oplossing te komen in geval van klachten of zorgen over uw privacy. Als u echter van mening bent dat we niet hebben kunnen helpen met uw klacht of zorg, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld bij de gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht houdt op de Insulet-entiteit die actief is in uw land.

5.    HET DELEN VAN PERSOONSEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens (inclusief gezondheidsgegevens) in de volgende omstandigheden en voor zover wettelijke toegestaan delen met derden:

a) Serviceproviders en zakelijke partners: We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze serviceproviders en zakelijke partners die klantenservice en andere bedrijfsactiviteiten voor ons uitvoeren. We kunnen bijvoorbeeld samenwerken met andere bedrijven voor het verwerken van veilige betalingen, het uitvoeren van bestellingen, het optimaliseren van onze diensten, het aanbieden van online product trainingen, het ondersteunen van e-mail en berichtenservices en het analyseren van informatie.

b) Bedrijven uit de Insulet Group: wij zijn eigendom van Insulet Corporation Wij zijn eigendom van Insulet Corporation, dus we werken nauw samen met andere bedrijven die onder de Insulet-familie vallen. We kunnen bepaalde informatie over onze zakelijke relatie met u, waaronder informatie over de aan u geleverde producten en services en uw gebruik daarvan, uw bladergeschiedenis op onze website, enzovoort, delen met Insulet Corporation, Insulet Nederland B.V. en andere Insulet-bedrijven voor operationele en marketingdoeleinden.

c) Wethandhavingsinstantie, rechtbank, regelgevende instantie, overheidsinstantie of enige andere derde partij: We kunnen uw persoonsgegevens delen met deze partijen wanneer we geloven dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, of anderszins om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen.

d) Facturering of betalingsdiensten: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die de betaling van de producten die u gebruikt, verwerken met uw verzekeraar of waar u het product rechtstreeks bij ons koopt en betaalt voor producten via een online betaalprovider.

e) Overnames: We kunnen uw persoonsgegevens delen met een derde partij die (nagenoeg) al onze bedrijfsmiddelen en bedrijfsactiviteiten overneemt of aan wie wij deze overdragen. Indien een dergelijke overname of overdracht plaatsvindt, zullen we redelijke inspanningen verrichten om erop toe te zien dat de entiteit waaraan we uw persoonsgegevens overdragen deze gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met deze Privacyverklaring.

 

6.    BEVEILIGING EN BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

We implementeren technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico voor de persoonsgegevens die we verwerken. Deze maatregelen zijn erop gericht de integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens continu te waarborgen. We  evalueren deze maatregelen op regelmatige basis om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor het doel van de verwerking met u. Bij de beslissing hoe lang we uw persoonsgegevens zullen bewaren nadat onze relatie met u is geëindigd, houden we rekening met onze wettelijke verplichtingen en de verwachtingen van de regelgevende instantie. We kunnen ook gegevens bewaren voor onderzoek van en verweer tegen eventuele juridische vorderingen.

We bewaren uw persoonsgegevens overeenkomstig ons beleid inzake gegevensbewaring waarin de bewaarperioden worden beschreven die zijn vereist of toegestaan door het toepasselijk recht.

7.    GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHT

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgevoerd naar, en/of worden bewaard en/of verwerkt in een land dat persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt als volgens het recht in de Europese Unie of volgens de Europese Commissie noodzakelijk is.

We hebben passende maatregelen getroffen (zoals contractuele verplichtingen) in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten om te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd. Neem contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens voor meer informatie over de maatregelen die worden gehanteerd.

 

8.    WIJZIGING VAN DE VERKLARING

U kunt een kopie van deze Privacyverklaring bij ons aanvragen via de bovenstaande contactgegevens.

Wij streven ernaar om de toonaangevende leverancier te zijn op het gebied van innovatieve insulinetoedieningssystemen. Dat betekent dat ons bedrijf blijft evolueren wanneer we nieuwe diensten en functies introduceren. Om die reden wordt ons beleid van tijd tot tijd opnieuw bekeken en kan dan worden aangepast. We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring op enig moment te wijzigen en u hiervan op de hoogte te stellen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de websites  te publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek de websites te bekijken zodat u weet welke gegevens we verzamelen, hoe we deze verwerken en gebruiken, en onder welke omstandigheden we deze openbaar zouden kunnen maken. Indien we daartoe verplicht zijn, vragen we nieuwe uitdrukkelijke toestemmingen van u.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Aan de herzieningsdatum kunt u zien wanneer we de Privacyverklaring voor het laatst hebben bijgewerkt. Wijzigingen in en toevoegingen aan deze Privacyverklaring worden van kracht op de datum waarop ze worden gepubliceerd. Neem deze Privacyverklaring zo nu en dan door om te controleren of we wijzigingen hebben aangebracht in de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Versie: 1 April 2022