Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ("overeenkomst") zijn overeengekomen tussen Insulet International Limited ("ons" of "wij" genoemd) en u, en betreffen uw gebruik van (en elke toegang tot) het omnipod.com-domein en zijn webpagina's (gezamenlijk de "website") en alle andere communicatiekanalen of diensten die via internet worden gecreëerd, gebruikt, aangeboden of beheerd door Insulet Corporation (gezamenlijk de ''diensten'').

De website is eigendom van Insulet Corporation en wordt beheerd door dochteronderneming Insulet International Limited, een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales met geregistreerd bedrijfsnummer 10695788 en geregistreerd adres 1 King Street, London, W6 9HR.

Door een of meerdere van de diensten te gebruiken of te openen, geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u geen gebruik te maken van de diensten.

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen. In dat geval publiceren wij de wijzigingen op deze pagina. Als u de diensten na een dergelijke publicatie van wijzigingen gebruikt, houdt dit in dat u dergelijke wijzigingen hebt aanvaard.

1. EIGENDOM; GEBRUIK.

Alle tekst, grafieken, afbeeldingen, logo's, foto's, video's, geluiden, muziek, voice-overs, bron- en objectcode, algoritmes, software, gegevens, berichten, posts, informatie en andere materialen die op of in de diensten verschijnen ("content") zijn ofwel eigendom van ons of worden aangeboden via een samenwerking met derden. Wij en zulke eventuele derden behouden alle intellectuele rechten en eigendomsrechten op de content, en de content wordt beschermd door nationale en internationale wetgeving inzake intellectueel eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrecht.

U mag de content voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bekijken, openen, gebruiken en afdrukken (indien van toepassing), mits u alle mededelingen met betrekking tot auteursrecht en andere mededelingen met betrekking tot intellectueel eigendom die in de oorspronkelijke content aanwezig zijn, niet verwijdert.

De content mag niet voor enig onwettig doel of op enige wijze zonder uitdrukkelijke goedkeuring van ons worden gebruikt op grond van deze overeenkomst. Wij mogen op elk moment, en met of zonder kennisgeving aan u, de beperkte rechten herroepen die wij u krachtens deze overeenkomst hebben verleend.

In geen enkel geval mag u de content verkopen, overdragen, toewijzen, een licentie of sublicentie ervoor verlenen of de content weergeven, reproduceren, uitvoeren, uitzenden, wijzigen, aanpassen, vertalen, verkopen, distribueren, er een afgeleide versie van maken of de content op enige andere wijze gebruiken voor een openbaar of commercieel doel of deze aan een openbare of commerciële website verstrekken. Ook mag u de broncode of objectcode van de diensten niet decompileren, reverse engineeren, ontrafelen, decoderen of proberen te achterhalen, of automatische hulpmiddelen gebruiken om de diensten te gebruiken of te openen, of de diensten op andere wijze te gebruiken of te openen voor onwettige doeleinden. U mag de diensten nooit gebruiken op een wijze die ze zou kunnen overbelasten, beschadigen of uitschakelen en/of die het gebruik van de diensten door anderen zou kunnen verhinderen of storen.

U mag een koppeling maken naar de startpagina van de website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zolang een dergelijk gebruik door u niet schadelijk is voor onze reputatie en er op geen enkele wijze betrokkenheid of instemming van onze zijde wordt gesuggereerd. Het is uitdrukkelijk verboden de content voor welk doel dan ook te dieplinken, framen en te gebruiken of te publiceren op enige andere website, communicatiekanaal op internet of in een netwerk of soortgelijke omgeving waarin meerdere gebruikers tegelijk deze kunnen gebruiken of openen.

Met betrekking tot de diensten behouden wij ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn verleend en kunnen de diensten te allen tijde, en met of zonder kennisgeving aan u, beëindigen.

Gebruikers jonger dan 16 jaar mogen niet zonder toestemming van een van hun ouders of hun wettelijke voogd informatie versturen of publiceren naar een van de diensten.

Enige informatie die u door uw gebruik van de diensten of op andere wijze ongevraagd aan ons verstrekt, is en blijft uitsluitend ons eigendom. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie die u publiceert in openbare gebieden van de diensten, ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen aan bestaande producten en andere ongevraagd verstrekte informatie (samen "Ongevraagde informatie"). Dergelijke door u geleverde ongevraagde informatie mag niet lasterlijk, aanstootgevend of onwettig zijn, en u moet wettelijk gerechtigd zijn dergelijke ongevraagde informatie te leveren zonder inbreuk te plegen op de rechten van andere personen. Wij behouden ons het recht voor om alle ongevraagde informatie die deze overeenkomst schendt, te verwijderen zoals het ons goeddunkt. Dergelijke ongevraagde informatie wordt altijd als niet-vertrouwelijk beschouwd en het staat ons vrij dergelijke ongevraagde informatie te reproduceren, te gebruiken, te openbaren en te verspreiden naar anderen, zonder beperking, toekenning of compensatie.

Handelsmerken, dienstmerken en logo's, waaronder, maar niet uitsluitend Omnipod®, Omnipod® insulinetoedieningssysteem, Gebruiker  en Insulet ("Merken") die op of in enige dienst worden gebruikt en weergegeven, zijn onze geregistreerde of ongeregistreerde merken en niets op of in de diensten of in deze overeenkomst mag worden opgevat als een vergunning of een verlening van een recht om enig Merk te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke en specifiek voor elk gebruik afgegeven toestemming. Andere in deze diensten genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen dienstmerken, handelsmerken of geregistreerde dienstmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

2. EXTERNE WEBSITES.

Wij kunnen bepaalde diensten aanbieden via externe websites of voor uw gemak koppelingen geven naar externe websites. Op deze externe websites hebben wij geen invloed, en wij zijn niet verantwoordelijk voor het beheer, de beschikbaarheid of de content van externe websites.

Het gebruik van externe websites is op uw eigen risico. Wij raden u aan om de voorwaarden en de privacyverklaring van elk van deze websites eerst te lezen voordat u uw persoonsgegeven op een andere website vrijgeeft. Koppelingen naar externe websites via de diensten vormen of impliceren geen goedkeuring van onze zijde.

3. PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID.

Raadpleeg onze privacyverklaring (waarvan de voorwaarden deel uitmaken van deze overeenkomst) om meer te weten te komen over welke informatie wij verzamelen en wat wij ermee doen.

Zie ons Cookiebeleid (waarvan de voorwaarden deel uitmaken van deze overeenkomst) voor informatie over hoe wij cookies of andere identificatiegegevens van een apparaat gebruiken wanneer u de diensten opent.

4. CONTENT IS UITSLUITEND INFORMATIEF; RAADPLEEG UW ZORGVERLENERS.

U onderkent dat gezondheidszorg en behandeling complexe zaken zijn waarbij de diensten van gekwalificeerde zorgverleners essentieel zijn. De op of in de diensten verstrekte content is uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als medisch advies/zorgadvies of als aanbevelingen voor diagnose, behandeling of andere persoonlijke behoeften.

De content is geen vervanging voor het medisch advies of zorgadvies, noch voor aanbevelingen en/of voor diensten van een gekwalificeerde zorgverlener. U dient de content op geen enkele wijze te gebruiken als informatiebron met betrekking tot uw persoonlijke gezondheidszorg en daarbij horende beslissingen en behandeling. Al dergelijke besluiten en behandelingen moeten worden besproken met een gekwalificeerd zorgverlener die uw persoonlijke behoeften kent.

5. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN.

Gebruik van de diensten is voor eigen risico en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor uw gebruik van of toegang tot de diensten of enige gevolgen van dergelijk gebruik.

Wij maken geen, en doen hierbij afstand van, enige beloftes, overeenkomsten of garanties, van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, dat de diensten of content (i) voldoen aan uw vereisten; (ii) ononderbroken, tijdig, beveiligd of vrij van fouten zijn; (iii) resultaten geven die effectief, nauwkeurig of betrouwbaar zijn; (iv) vrij zijn van enige fouten of defecten, of dergelijke fouten of defecten worden gecorrigeerd.

In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor enige schade die voortkomt in verband met deze overeenkomst of uw gebruik van de diensten, waaronder onbeperkt enige directe, speciale, strafbare schade of gevolgschade voor enig persoon, ook als wij op de hoogte zijn of in kennis zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting toe van impliciete garanties en/of beperking van sommige soorten schade; mogelijk is niet alle tekst in dit artikel 5 dus op u van toepassing. Onze aansprakelijkheid in dergelijke rechtsgebieden blijft beperkt tot wat maximaal is toegestaan in dat rechtsgebied.

6. BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST.

Door ons.

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen goeddunken, deze overeenkomst en uw toegang tot alle of een deel van de diensten of hun content op enig moment en ongeacht de reden, op te schorten of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheidstelling. Wij behouden ons het recht voor om alle of een deel van de diensten of hun content op enig moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheidstelling.

Door u.

De enige manier voor u om deze overeenkomst te beëindigen, is door het gebruik van de diensten te stoppen.

7. OVERIGE BEPALINGEN.

Deze overeenkomst, de privacyverklaring en het Cookiebeleid vormen samen de volledige overeenkomst tussen u en ons. Deze regelt uw gebruik van de diensten en vervangt alle eerdere afspraken en mededelingen.

Indien een bepaling van deze overeenkomst door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, heeft de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze overeenkomst.

Een verklaring van afstand heeft geen rechtswerking tegen ons, tenzij wij deze schriftelijk doen en een dergelijke afstandsverklaring wordt niet uitgelegd als afstandsverklaring in enige andere of volgende situatie.

Koppen zijn slechts voor het gemak toegevoegd en hebben geen wettelijke betekenis.

Deze overeenkomst is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon is gerechtigd om de voorwaarden van deze garantie ten uitvoer te brengen. Wij mogen onze rechten en verplichtingen krachtens deze overeenkomst zonder uw toestemming overdragen aan een andere partij.

Deze overeenkomst (en elke niet-contractuele verplichting, voortkomend uit of in verband met deze overeenkomst) valt onder de wetten van uw land van verblijf. Enige bevoegde rechtbank in uw land van verblijf is bij uitsluiting bevoegd voor enig geschil voortvloeiend uit of verband houdend met de diensten of deze overeenkomst. U doet hierbij afstand van enig argument dat een dergelijke rechtbank geen rechtsbevoegdheid heeft over u of een dergelijk geschil of dat deze niet geschikt of praktisch is.

8. CONTACT OPNEMEN.

Hebt u vragen of klachten over de diensten of over onze producten, ga dan naar het gedeelte Contact opnemen op de website.

Deze overeenkomst is voor het laatst op 20 Juni 2018 bijgewerkt.