Gebruiksrechtovereenkomst

Deze gebruiksrechtovereenkomst ("EULA") is een bindende overeenkomst tussen de Insulet-entiteit die  (i) dit product aan u heeft geleverd of (ii) dit product beschikbaar heeft gesteld in het land waar u het heeft ontvangen (aangeduid als "Insulet", "wij" of "ons") en u en is van toepassing op uw gebruik van www.Omnipod.com

, een online Omnipod-account, of andere websites (de "Websites" ), het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem en het Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem (gezamelijk te noemen het "Omnipod® "-systeem), een Omnipod®-toepassing of andere mobiele toepassingen (gezamenlijk te noemen de "Toepassing(en)"), of andere content of diensten die wij maken, gebruiken, aanbieden, bedienen, toegankelijk maken of beschikbaar stellen voor downloaden (inclusief alle gerelateerde documentatie) (gezamenlijk te noemen de "Diensten"). Het Omnipod-systeem en de toepassingen worden gezamenlijk de "Controller" genoemd.

DOOR OP HET VAKJE TE KLIKKEN EN VERVOLGENS DE TOEPASSING TE GEBRUIKEN, GEEFT U TE KENNEN DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN. WE BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA AAN TE PASSEN, IN WELK GEVAL WE EEN UPDATE ZULLEN VERSTREKKEN (ZOALS VERDER UITEENGEZET IN PARAGRAAF 6) OF VIA DE TOEPASSINGENPORTAL. ALS U DE DIENSTEN NA EEN DERGELIJKE PUBLICATIE VAN WIJZIGINGEN BLIJFT GEBRUIKEN, HOUDT DIT IN DAT U DERGELIJKE WIJZIGINGEN HEBT AANVAARD.

Op uw gebruik van en toegang tot de Diensten zijn het toepasselijke Insulet Privacybeleid en de Insulet Gebruiksvoorwaarden van toepassing, die hierin zijn opgenomen ter referentie. Om de Diensten te gebruiken, te openen en/of te downloaden, kan het nodig zijn dat u verklaart dat u akkoord gaat met een dergelijk privacybeleid en/of gebruiksvoorwaarden. Indien u dat niet doet, kan het gebruik van of de toegang tot bepaalde mogelijkheden en functionaliteit van de Diensten worden beperkt. Schendingen van dergelijke Gebruiksvoorwaarden worden ook beschouwd als een schending van deze EULA.

1) LICENTIE.

Onder de voorwaarden van deze EULA verlenen we u een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Diensten te  gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik op de Controller, strikt in overeenstemming met deze EULA en de documentatie bij de Diensten. U mag niet (behalve als en uitsluitend in zoverre dat een van de volgende beperkingen verboden is volgens de toepasselijke wetgeving of in zoverre is toegestaan door de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van open-source componenten die in de Diensten zijn opgenomen, in overeenstemming met paragraaf 4 van deze EULA):

a)       de Diensten kopiëren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder deze beperkte licentie;

b)      de Diensten wijzigen, vertalen, aanpassen of op andere wijze afgeleide werken of verbeteringen creëren, ongeacht of deze octrooieerbaar zijn;

c)       de broncode van de Diensten of enig deel hiervan reverse engineeren, ontrafelen, decompileren, decoderen of op andere wijze pogen hiertoe toegang te verkrijgen of informatie aan te ontlenen;

d)      handelsmerken of enig ander auteursrecht, handelsmerk, octrooi of ander intellectueel eigendom of eigendomsrechtverklaringen van de Diensten, inclusief enige kopie hiervan, verwijderen, wissen, wijzigen of niet-zichtbaar maken;

e)      de Diensten, of mogelijkheden en functionaliteit van de Diensten, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, sublicentiëren, toewijzen, verspreiden, publiceren, overdragen of op andere wijze beschikbaar stellen aan enige derde om enige reden; u zult de Diensten onder andere niet beschikbaar maken op een netwerk waar deze toegankelijk kunnen zijn voor meer dan één apparaat tegelijk; of

f)        enige kopieerbescherming, rechtenbeheer of beveiligingsfuncties in of ter bescherming van de Diensten verwijderen, uitschakelen, omzeilen of op andere wijze een workaround hiervoor creëren of implementeren; of

g)       de Diensten gebruiken bij, of in samenhang met, het ontwerp, de constructie, het onderhoud of de exploitatie van gevaarlijke omgevingen of systemen, waaronder stroomopwekkingssystemen; navigatie- of communicatiesystemen voor vliegtuigen, systemen voor luchtverkeersleiding of ander vervoerbeheer; toepassingen die essentieel zijn voor de veiligheid, waaronder medische of levensondersteunende systemen, toepassingen voor het besturen van voertuigen of systemen van hulpdiensten zoals de politie of brandweer; en toepassingen, wapensystemen of omgevingen van het leger of de lucht- en ruimtevaart.

2) VOORBEHOUD VAN RECHTEN.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Diensten onder licentie aan u worden verleend, en niet verkocht. U verwerft onder deze EULA geen eigendomsbelang in deze Diensten of enig recht daarop, anders dan voor het gebruik van de Diensten in overeenstemming met de verleende beperkte licentie, en onder alle voorwaarden van deze EULA.  We behouden alle rechten op, eigendom van en belangen in de Diensten, waarbij inbegrepen alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten in of met betrekking tot de diensten, tenzij uitdrukkelijk aan u verleend in deze EULA.

U erkent dat wij, wanneer u de Diensten gebruikt, automatische middelen (waaronder bijvoorbeeld "cookies" en andere hulpmiddelen) gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van, toegang tot en downloadgedrag vanaf de Diensten (waaronder bijvoorbeeld gegevens over uw Controller zoals het model en de naam, het besturingssysteem en de versie, en gebruiksgegevens zoals gebruiksfrequentie en -duur). Voor bepaalde mogelijkheden en functies van de Diensten kan het ook nodig zijn dat u bepaalde informatie over uzelf verstrekt als voorwaarde om dergelijke mogelijkheden, functionaliteit en content te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld uw online Omnipod-account).

Op alle "persoonsgegevens" die we verzamelen door middel van of in verband met de Diensten, is het daarvoor geldende Privacybeleid van Insulet van toepassing. 

Door de diensten te gebruiken en te openen en/of persoonsgegevens en/of BGI te verstrekken aan of door middel van de Diensten, stemt u in met alle door ons genomen acties met betrekking tot uw persoonsgegevens en/of BGI in overeenstemming met het toepasselijke Privacybeleid.

3) OPEN-SOURCESOFTWARE. 

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling van deze EULA wordt open source-software ("OSS") zoals gedefinieerd in onze Open source-verklaring, aan u in licentie gegeven onder de geldende licentievoorwaarden van de desbetreffende OSS; deze zijn te vinden in de Open-sourceverklaring van Insulet (Open source-verklaring). Deze OSS-licentievoorwaarden zijn in overeenstemming met de licentie verleend in artikel 1 en kunnen aanvullende rechten voor u bevatten. De OSS-licentievoorwaarden prevaleren boven deze EULA in zoverre dat deze EULA verdergaande beperkingen oplegt dan de geldende OSS-licentievoorwaarden; dit heeft uitsluitend betrekking op de delen van de kenmerken en functionaliteit waarop dergelijke OSS-licentievoorwaarden van toepassing zijn.

De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik, toegang en/of downloaden door personen die zich buiten de Verenigde Staten van Amerika bevinden. U erkent dat u mogelijk niet alle of een deel van de Diensten kunt gebruiken, openen en/of downloaden buiten het land waar u het product hebt aangeschaft of ontvangen, en dat het gebruik van, de toegang tot en het downloaden van de Diensten door bepaalde personen of in bepaalde landen mogelijk niet wettelijk zijn toegestaan. Indien u de Diensten gebruikt, opent en/of downloadt buiten het land waar u het product hebt aangeschaft of ontvangen, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetgeving.

4) UPDATES. 

Wij kunnen van tijd tot tijd en naar ons eigen goeddunken updates van de Diensten ontwikkelen en aanbieden, waaronder, maar niet beperkt tot, upgrades, bug fixes, patches, andere correcties van fouten en/of het verwijderen of toevoegen van mogelijkheden, functionaliteit en content (gezamenlijk, inclusief bijbehorende documentatie, "updates" genoemd). U erkent en gaat ermee akkoord dat we niet verplicht zijn om enige updates aan te bieden of om bepaalde mogelijkheden of functionaliteiten te blijven aanbieden of in te schakelen.

We kunnen updates aan de Diensten automatisch doorvoeren of u vragen deze handmatig door te voeren, afhankelijk van de manier waarop u deze gebruikt, opent of downloadt. Met betrekking tot de Diensten is dit mogelijk deels afhankelijk van de instellingen die u heeft geselecteerd voor uw Controller. Indien uw internetverbinding dit toestaat: (a) zullen de Diensten alle beschikbare updates automatisch downloaden en installeren of (b) u kunt een melding ontvangen of de vraag krijgen om beschikbare updates te downloaden en te installeren.

U zult alle updates onmiddellijk downloaden en installeren en erkent en aanvaardt dat, indien u dit nalaat, de Diensten of delen ervan mogelijk niet goed werken. Verder gaat u ermee akkoord dat alle updates als onderdeel van de Diensten worden beschouwd en dat de voorwaarden van deze EULA erop van toepassing zijn.

5) CONTENT VAN DERDEN.

De Diensten kunnen content van derden (waaronder tekst, grafieken, afbeeldingen, logo's, foto's, video's, geluiden, muziek, voice-overs, bron- en objectcode, algoritmes, software, gegevens, berichten, posts, informatie en/of andere materialen die op of in de diensten verschijnen, waaronder toepassingen en andere producten en diensten) weergeven, bevatten of beschikbaar maken of kunnen koppelingen bevatten naar de websites, producten of diensten van derden ("Content van Derden"). U erkent en aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor Content van Derden, waaronder de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, rechtsgeldigheid, achtbaarheid, kwaliteit of enig ander aspect ervan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor Content van Derden. Content van Derden en koppelingen naar die content worden uitsluitend verstrekt voor uw gemak. U opent en gebruikt deze geheel op eigen risico en onder de voorwaarden van dergelijke derden.

6) DUUR EN BEËINDIGING.

De duur van deze EULA vangt aan zodra u of wanneer u erkent dat u deze EULA aanvaardt. De EULA duurt voort tot deze wordt beëindigd door ons of door u, of zoals beschreven in deze EULA.

(a)  Door ons. We kunnen deze EULA opschorten of beeindigen, alsmede uw toegang tot alle of delen van de Diensten, op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, in het bijzonder als u uw toestemming met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens intrekt, die benodigd is voor het gebruik van het Omnipod 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem of -toepassing (toestemming voor gebruik product). We kunnen ook alle of een deel van de Diensten te allen tijde en ongeacht de reden wijzigen, opschorten of beëindigen, waaronder bepaalde mogelijkheden en functionaliteit, met of zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheidsstelling. Daarnaast kunnen we deze EULA onmiddellijk en automatisch zonder enige kennisgeving beëindigen indien u een of meerdere van de voorwaarden van deze EULA schendt

(b) Door u. U kunt deze EULA beëindigen door uw gebruik van de Diensten te stoppen.

(c) Voortbestaan. Bij gedeeltelijke of volledige beëindiging: (i) worden alle rechten die u hebt onder deze EULA tevens beëindigd, en (ii) moet u al het gebruik van de Diensten en de Controller staken. Als deze EULA door ons of door u wordt beëindigd, blijven alle paragrafen na de beëindiging voortbestaan, met uitzondering van de aan u verleende rechten onder deze EULA, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de onder paragraaf 1 en 4 verleende licentierechten, die hoe dan ook vervallen na de beëindiging. Beëindiging beperkt niet onze rechten of rechtsmiddelen bij de wet of anderszins. Als u na de beëindiging van deze EULA gebruik blijft maken van deze Diensten, sluiten we elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot dergelijk voortgezet gebruik, voor zover toegestaan onder de interne wetgeving van het land waar u onze producten en Diensten heeft ontvangen. In geval van gedeeltelijke beëindiging blijft de EULA volledig van kracht voor die Diensten waarvoor de EULA niet is beëindigd.

7) UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN.

DE DIENSTEN WORDEN IN DE FEITELIJKE STAAT ("AS IS") EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID VERSTREKT, MET ALLE FOUTEN EN DEFECTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, DOEN WIJ, NAMENS ONSZELF EN NAMENS ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS, UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ENIGE EN ALLE VERKLARINGEN, OVEREENKOMSTEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, WAARONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT TRANSACTIES, UITVOERING OF HANDELSGEBRUIKEN. ZONDER DE TOEPASSELIJKHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, BIEDEN WE GEEN BELOFTES, OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES EN LEGGEN WE GEEN VERKLARINGEN VAN ENIGE AARD AF DAT DE DIENSTEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, ENIGE BEDOELDE RESULTATEN ZULLEN BEREIKEN, COMPATIBEL ZIJN OF WERKEN MET ENIGE ANDERE SOFTWARE, DIENSTEN, SYSTEMEN, MOBIELE APPARATEN OF DIENSTEN, WERKEN ZONDER ONDERBREKING, VOLDOEN AAN ENIGE NORMEN MET BETREKKING TOT BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, VEILIGHEID, PRESTATIES OF ANDERSZINS, VRIJ ZIJN VAN FOUTEN OF DEFECTEN OF DAT ENIGE FOUTEN OF DEFECTEN KUNNEN OF ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN DE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT TOE; MOGELIJK ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DERHALVE NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE WET.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, AANVAARDEN WIJ OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF ENIGE VAN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS IN GEEN ENKEL GEVAL ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF UW ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN VOOR:

(a)  PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOM, GEDERFDE WINST, KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, ONDERBREKING VAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN, COMPUTERPROBLEMEN OF ENIGE ANDERE GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, MORELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING ALS STRAF.

(b)  DIRECTE SCHADE IN BEDRAGEN WAARVAN HET TOTAAL HOGER IS DAN HET BEDRAG DAT U DAADWERKELIJK HEBT BETAALD VOOR DE DIENSTEN.

DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF DEZE SCHADE KON WORDEN VOORZIEN OF WIJ OP DE HOOGTE WAREN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPAALDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN; MOGELIJK ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DERHALVE NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE WET.

8) EXPORTREGELGEVING EN RECHTEN VAN DE OVERHEID.

Voor de Diensten kunnen de van toepassing zijnde exportcontrolewetten gelden, met inbegrip van de exportcontroleregeling van Canada en de Europese Unie. U mag de Diensten niet direct of indirect exporteren, herexporteren of vrijgeven naar, of toegankelijk maken vanuit, enig rechtsgebied of land waarnaar export, herexport of vrijgave verboden is door de wet- of regelgeving. U zult alle toepasselijke fedrale wet- en regelgeving naleven en alle vereiste handelingen uitvoeren (waaronder het verkrijgen van een eventuele benodigde exportvergunning of andere toestemming van de overheid) voordat u de Diensten exporteert, herexporteert, vrijgeeft of op andere wijze beschikbaar maakt buiten het land waar u ons product hebt ontvangen.

9) OVERIGE BEPALINGEN.

Deze EULA, ons Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden en de Open source-verklaring, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Diensten en vervangen alle eerdere of gelijktijdige, zowel schriftelijke als mondelinge afspraken en overeenkomsten met betrekking tot de Diensten.

Indien een bepaling van deze EULA ongeldig, onrechtmatig of onuitvoerbaar wordt bevonden door enige rechtbank, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze EULA. Deze zal worden aangepast om het effect van de oorspronkelijke voorwaarde zo goed mogelijk te benaderen en alle overige bepalingen van deze EULA blijven volledig van kracht. Een verklaring van afstand heeft geen rechtswerking tegen ons tenzij wij deze schriftelijk doen. Bovendien zal een dergelijke afstandsverklaring niet worden uitgelegd als afstandsverklaring in enige andere of volgende situatie. Koppen zijn slechts toegevoegd voor gemaksdoeleinden en hebben geen wettelijke betekenis. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze EULA en enige andere toepasselijke aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden, zijn de voorwaarden van deze EULA van toepassing.

Deze EULA is onderworpen aan en wordt uitgelegd in overeenstemming met de interne wetgeving van het land waar u dit product heeft ontvangen die van toepassing is op overeenkomsten die uitsluitend in een dergelijk land worden aangegaan en uitgevoerd zonder gevolg toe te kennen aan de rechtskeuzeregels of bepalingen van het conflictenrecht. Enige bevoegde rechtbank gevestigd binnen het land waar u dit product heeft ontvangen is bij uitsluiting bevoegd voor enig geschil, rechtszaak, geding of proces voortvloeiend uit of verband houdend met de Diensten of deze EULA. U doet hierbij afstand van enig argument of bezwaar dat een dergelijke rechtbank geen rechtsbevoegdheid heeft over u of een dergelijk verschil of dat deze niet geschikt of praktisch is. ENIGE RECHTSVORDERING OF CLAIM DIE U HEBT, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE EULA OF DE DIENSTEN, MOET BINNEN EEN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE RECHTSVORDERING WORDEN INGEDIEND, ANDERS KOMT EEN DERGELIJKE RECHTSVORDERING OF CLAIM TE VERVALLEN.

U kunt een lijst vinden van patenten die betrekking hebben op het Omnipod-systeem op https://www.insulet.com/patents/

Datum van ingang: januari 2022