DEKKING VAN BEPERKTE GARANTIE

BEPERKTE GARANTIE, DISCLAIMER VAN IMPLICIETE GARANTIES EN BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR de HANDCONTROLLER EN PODS VAN HET OMNIPOD® 5 GEAUTOMATISEERD INSULINETOEDIENINGSSYSTEEM

DEKKING VAN BEPERKTE GARANTIE

Beperkte garantiedekking voor de Handcontroller ("Controller") van het Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem 

Behoudens de hierin ("Beperkte garantie") beschreven voorwaarden garandeert de Insulet-entiteit die (i) deze Controller aan u heeft geleverd of (ii) deze Controller beschikbaar heeft gesteld in het land waar u hem heeft ontvangen (elk "Insulet" genoemd), aan u, de oorspronkelijke ontvanger van het Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem ("Omnipod-systeem"), dat, indien Insulet vaststelt gedurende de periode van hetzij vier (4) jaar (voor alle landen behalve Canada) of vijf (5) jaar (voor Canada) vanaf de datum van aankoop (of van ontvangstbewijs indien gekocht namens u), de Controller bijgevoegd bij uw zending een materiaal- of fabricagefout bevat tijdens normaal gebruik en onder normale omstandigheden, Insulet naar eigen keuze de Controller zal repareren of vervangen. Als Insulet ervoor kiest om de Controller te repareren, kan Insulet ervoor kiezen om dit te doen via een software update, inclusief een draadloze software update, zonder verdere melding aan de oorspronkelijke koper.  Indien Insulet ervoor kiest de Controller te vervangen, kan Insulet ervoor kiezen om dit te doen door de Controller te vervangen met een bijgewerkte Controller.

De van toepassing zijnde garantieperiode geldt alleen voor nieuwe Controllers en gaat niet opnieuw in als de Controller wordt gerepareerd of vervangen.  Bijgevolg, als Insulet een Controller vervangt onder deze beperkte garantie, vervalt de garantiedekking voor de vervangende Controller vier (4) (voor alle landen behalve Canada) of vijf (5) jaar (voor Canada) jaar vanaf het moment van aankoop van de oorspronkelijke Controller. 

Beperkte garantiedekking voor de Pods van het Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem

Onder de Beperkte garantie, garandeert Insulet u, de oorspronkelijke koper van het Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem, dat indien Insulet vaststelt dat binnen de periode van achttien (18) maanden gerekend vanaf de productiedatum of tweeënzeventig (72) uur gerekend vanaf de tijd van activering, een niet verlopen Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem Pod ("Pod") meegeleverd met uw levering een materiaal- of productiefout vertoont bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden, Insulet de Pod zal vervangen.  De Pod wordt bij een defect alleen vervangen als de activering van de Pod binnen beide tijdsperioden valt (d.w.z plaatsvinden op of vóór de uiterste gebruiksdatum op het etiket met een productiedatum niet meer dan achttien (18) maanden ervoor en op of vóór een tijdstip niet meer dan tweeënzeventig (72) uur voordat u Insulet van de vordering op de hoogte hebt gesteld). 

Deze garantieperiode van achttien (18) maanden en tweeënzeventig (72) uur geldt alleen voor nieuwe Pods en gaat niet opnieuw voor de volle garantieperiode van achttien (18) maanden en tweeënzeventig (72) uur in als de Pod wordt vervangen.  Dus, als Insulet een Pod vervangt onder deze Beperkte garantie, vervalt de garantiedekking voor de vervangende Pod ofwel achttien (18) maanden na de productiedatum van de oorspronkelijke Pod of tweeënzeventig (72) uur na het moment van activering van de oorspronkelijke Pod, afhankelijk van wat het eerste gebeurt.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEPERKTE GARANTIE

Deze Beperkte garantie geldt alleen voor Controllers en Pods die oorspronkelijk zijn verkocht voor gebruik in het land waar u het toepasselijke product hebt aangeschaft of ontvangen (het "Grondgebied"). Insulet verzendt alleen gerepareerde of vervangen Controllers en Pods en biedt alleen garantieservices binnen het Grondgebied.

Claimprocedure

U komt onder deze Beperkte garantie alleen voor een claim in aanmerking als u Insulet binnen de van toepassing zijnde garantieperiode op de hoogte stelt van het beweerde defect van de Controller of de Pod door telefonisch contact op het nemen met het Klantenserviceteam van Insulet. U vindt het telefoonnummer op onze website of in de gebruikershandleiding van het product. Als u een claim over de Controller indient, moet u het serienummer van de Controller vermelden en een beschrijving van het beweerde effect meesturen. Als u een claim over een Pod indient, moet u het partijnummer van de Pod vermelden en een beschrijving van het beweerde defect meesturen.  Er kan u ook worden gevraagd om de datum van aanschaf (of ontvangst indien namens u aangeschaft) van de Controller en/of de Pod en de tijd waarop u de Pod hebt geactiveerd. 

Als u zich niet aan bovenstaande stappen houdt, kan uw aanspraak op Beperkte garantie worden afgewezen. 

Wanneer Insulet besluit de Pod of de Controller te repareren (inclusief maar niet beperkt tot een reparatieset of een of meer vervangende onderdelen) of u doorverwijst naar een door Insulet gemachtigde reparateur, moet Insulet u toestemming verlenen om de Pod of de Controller naar Insulet terug te sturen. De Pod of Controller moet goed worden verpakt en worden opgestuurd naar Insulet conform de instructies uit de Return Merchandise Authorization, of RMA-set, die door Insulet naar u zal worden verzonden. Alleen met een voorafgaande toestemming zal Insulet alle redelijke verpakkings- en verzendkosten van de Pod en de Controller naar Insulet onder de voorwaarden van deze Beperkte garantie voor haar rekening nemen.  Om elke twijfel weg te nemen, zal Insulet uit hoofde van deze Beperkte garantie geen reparaties en vervangingen door een persoon of entiteit anders dan Insulet vergoeden, uitgezonderd voor reparaties en vervangingen door een derde die u door Insulet expliciet is toegewezen. 

Aankoopbewijs 

Om de datum van aanschaf (of ontvangst indien namens u aangeschaft), de datum van productie, of het tijdstip van activering te kunnen controleren en te kunnen vaststellen of de claim onder deze Beperkte garantie binnen de geldende garantieperiodes valt, kan Insulet eisen dat u een geldig bewijs van aanschaf, productie of activering overlegt.  Als u geen geldig bewijs van aanschaf, productie of activering kunt overleggen, zoals geëist door Insulet, kan uw aanspraak op deze Beperkte garantie worden afgewezen. 

Uitsluitingen

De Beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke ontvanger van het product en kan bij verkoop, verhuur of andere vormen van overdracht van de Controller of Pod aan een andere persoon of entiteit niet worden overgedragen of toegewezen.

Deze Beperkte garantie geldt uitsluitend als de Controller of de Pod in kwestie is gebruikt conform de gebruikershandleiding van het Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem en/of andere schriftelijke instructies die door Insulet zijn geleverd. DEZE BEPERKTE GARANTIE GELDT NIET VOOR DE CONTROLLER OF DE PODS ALS DEZE ZIJN:

  • Aangepast, veranderd of gewijzigd door een persoon of entiteit anders dan Insulet;
  • Geopend, onderhouden of gerepareerd door een persoon of entiteit anders dan Insulet;
  • Beschadigd door overmacht of door een ander soortgelijk voorval; 
  • Beschadigd door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, ongeluk of onredelijk gebruik, of onzorgvuldige behandeling, zorg of opslag; 
  • Beschadigd als gevolg van gewone slijtage, oorzaken door materiaal- of productiefouten (waaronder maar niet beperkt tot ongeschikte of slechte batterijen of simkaarten) of andere omstandigheden die buiten redelijke controle van Insulet liggen.

Deze garantie geldt niet voor simkaarten, teststrips of batterijen die niet zijn geleverd door Insulet, andere accessoires of verwante producten die door derden worden geleverd, (bijv. programma's voor gegevensbeheer, CGM's).

Deze garantie dekt geen ontwerpfouten, d.w.z.claims dat de Controller of de Pod op een andere manier zouden moeten zijn ontworpen.

Disclaimer van impliciete garanties en beperking van rechtsmiddelen

Het volgende geldt voor zover toegestaan door de wet in het land waar u de Controller en de Pods hebt aangeschaft of ontvangen:

  • Deze Beperkte garantie en de daarin uiteengezette rechtsmiddelen zijn de enige garanties en rechtsmiddelen die Insulet aan u verleent met betrekking tot de Controller en de Pods. Alle andere statutaire en impliciete garanties zijn, voor zover maximaal toegestaan, uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Insulet, zijn leveranciers, distributeurs en/of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, speciale, incidentele of gevolgschades die zijn veroorzaakt door een defect in de Controller of een Pod of door een inbreuk op deze Beperkte garantie, ongeacht of een dergelijke claim is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of anderszins. 

Niets in deze Beperkte garantie is bedoeld om ons te ontslaan van onze verantwoordelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, fraude, bedrieglijke onjuiste weergave of inbreuk op uw statutaire rechten met betrekking tot de Controller of Pods. 

Belangrijke aanvullende bepalingen

Deze Beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U kunt ook andere statutaire rechten hebben die per rechtsgebied kunnen verschillen. 

Uw statutaire rechten worden op generlei wijze beperkt door deze Beperkte garantie.

Insulet garandeert niet de geschiktheid van de Controller of de Pods of het Omnipod®-systeem voor specifieke personen, aangezien gezondheidszorg en behandelingen complexe onderwerpen zijn waarvoor gekwalificeerde zorgverleners nodig zijn.

Deze Beperkte garantie is een overeenkomst tussen u en Insulet. Geen enkele andere partij is gerechtigd om de voorwaarden van deze garantie ten uitvoer te brengen. Insulet mag zijn rechten en verplichtingen onder deze Beperkte garantie zonder uw toestemming overdragen aan een andere partij.

Als een bepaling van deze Beperkte garantie door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, wordt die bepaling geacht te worden verwijderd uit deze beperkte garantie. De geldigheid van de overige bepalingen is daarbij niet in het geding. 

Geen andere Garantie of Overeenkomst

Tenzij schriftelijk gewijzigd en ondertekend door zowel Insulet als u, wordt met de voorgaande Beperkte garantie bedoeld, de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Insulet en u en vervangen deze voorwaarden alle gandere communicatie over een defect, fout of storing in een Controller, een Pod of een Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem.  Geen werknemer, agent of vertegenwoordiger van Insulet of een andere partij is gemachtigd om een garantie of overeenkomst voor een Controller, een Pod of Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem met u af te sluiten als aanvulling op de voorwaarden en bepalingen uit het voorafgaande.

Instemming met de disclaimer van impliciete garanties en de beperking van rechtsmiddelen

Als u niet instemt met de Disclaimer van Impliciete garanties en de Beperking van rechtsmiddelen die bij het Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem wordt geleverd, maar deze Disclaimer afwijst, moet u alle producten van het Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem (inclusief Controller en Pods) retourneren aan Insulet in ruil voor een volledige terugbetaling. Het niet terugsturen van dergelijke producten van het Omnipod® 5 Geautomatiseerd Insulinetoedieningssysteem impliceert de erkenning van en instemming met de disclaimer van impliciete garanties en de beperking van rechtsmiddelen. 

Toepasselijk recht en rechtsmacht

Deze Beperkte garantie (en elke niet-contractuele verplichting voortkomend uit of in verband met de Garantie) valt onder de wetten van het land waar u de Controller of de Pods aanvankelijk hebt aangeschaft of ontvangen. Iedere bevoegde rechtbank in een dergelijk land is bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van elk geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met deze beperkte garantie.

Herzien: januari 2022