Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ("Overeenkomst") zijn overeengekomen tussen Insulet Corporation ("ons", "wij" of "we" genoemd) en u en zijn van toepassing op uw gebruik van (waaronder inbegrepen toegang tot) www.Omnipod.com

of andere websites van Insulet Corporation (de "Websites"), de My Omnipod®-toepassing voor mobiele apparaten of andere toepassingen voor mobiele apparaten die we toegankelijk of beschikbaar voor download maken (de "Toepassing(en)") of andere communicatiekanalen of -diensten via internet die worden gecreëerd, gebruikt, aangeboden of beheerd door Insulet Corporation (gezamenlijk de "Diensten").  Door een of meerdere van de diensten te gebruiken of te openen of door op "Accepteren" te klikken voor deze overeenkomst, geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u geen gebruik te maken van de diensten. Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen. In dat geval publiceren wij de wijzigingen op deze pagina. Als u de diensten na een dergelijke publicatie van wijzigingen blijft gebruiken, houdt dit in dat u dergelijke wijzigingen hebt aanvaard.

1. Eigendom; Gebruik

Alle tekst, grafieken, afbeeldingen, logo's, foto's, video's, geluiden, muziek, voice-overs, bron- en objectcode, algoritmes, software, gegevens, berichten, posts, informatie en andere materialen die op of in de Diensten verschijnen ("Content"), zijn ofwel eigendom van ons of worden aangeboden via een samenwerking met derden. Insulet Corporation en dergelijke eventuele derden behouden alle intellectuele rechten en eigendomsrechten op de Content, en de content wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale wetgeving inzake intellectueel eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrecht. U mag de Content voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bekijken, openen, gebruiken en afdrukken (indien van toepassing), mits u alle mededelingen met betrekking tot auteursrecht en andere mededelingen met betrekking tot intellectueel eigendom die in de oorspronkelijke content aanwezig zijn, niet verwijdert. De Content mag niet op enige wijze worden gebruikt zonder uitdrukkelijke goedkeuring van Insulet Corporation onder deze overeenkomst, en de aan u verleende beperkte rechten kunnen te allen tijde worden herroepen, met of zonder kennisgeving aan u.

In geen enkel geval mag u de Content verkopen, overdragen, toewijzen, een licentie of sublicentie ervoor verlenen of de content weergeven, reproduceren, uitvoeren, uitzenden, wijzigen, aanpassen, vertalen, verkopen, distribueren, er een afgeleide versie van maken of de Content op enige andere wijze gebruiken voor een openbaar of commercieel doel of deze aan een openbare of commerciële website verstrekken. Ook mag u de broncode of objectcode van de Diensten niet decompileren, reverse engineeren, ontrafelen, decoderen of proberen te achterhalen, of automatische hulpmiddelen gebruiken om de Diensten te gebruiken of te openen, of de Diensten op andere wijze te gebruiken of te openen voor onwettige doeleinden. U mag de Diensten nooit gebruiken op een wijze die ze zou kunnen overbelasten, beschadigen of uitschakelen en/of die het gebruik van de Diensten door anderen zou kunnen verhinderen of storen. Het is uitdrukkelijk verboden de Content voor welk doel dan ook te dieplinken, framen en te gebruiken of te publiceren op enige andere website, communicatiekanaal op internet of in een netwerk of soortgelijke omgeving waarin meerdere gebruikers tegelijk deze kunnen gebruiken of openen. We behouden ons alle rechten met betrekking tot de Diensten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn verleend en kunnen de Diensten te allen tijde beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u.

Gebruikers jonger dan 18 jaar mogen niet zonder toestemming van een van hun houders of hun wettelijke voogd informatie versturen of publiceren naar een van de Diensten.

Enige informatie die u ongevraagd aan Insulet Corporation verstrekt door uw gebruik van de Diensten of op andere wijze is en blijft uitsluitend eigendom van Insulet Corporation. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie die u publiceert in openbare gebieden van de Diensten, ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen aan bestaande producten en andere ongevraagd verstrekte informatie (samen "Ongevraagde informatie"). Dergelijke Ongevraagde informatie wordt altijd als niet-vertrouwelijk beschouwd en het staat Insulet Corporation vrij om dergelijke ongevraagde informatie te reproduceren, te gebruiken, te openbaren en te verspreiden naar anderen, zonder beperkingen of toekenning.

Handelsmerken, dienstmerken en logo's, waaronder, maar niet beperkt tot Omnipod®, het Omnipod-logo, Omnipod®-insulinetoedieningssysteem, de gestileerde naam van Insulet Corporation, Podder, Toby the Turtle en het personage Toby the Turtle ("merken") die worden gebruikt en weergegeven op of in enige van de Diensten zijn onze geregistreerde en/of niet-geregistreerde merken in de Verenigde Staten van Amerika en elders, en niet op of in de Diensten of in deze Overeenkomst dient te worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht om enige van deze merken te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming specifiek voor elk gebruik. Andere in deze overeenkomst genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen dienstmerken, handelsmerken of geregistreerde dienstmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

2. Externe websites

Insulet Corporation kan bepaalde Diensten aanbieden via externe websites of voor uw gemak koppelingen geven naar externe websites. Op deze externe websites hebben wij geen invloed, en wij zijn niet verantwoordelijk voor het beheer, de beschikbaarheid of de content van externe websites. Het gebruik van externe websites is op uw eigen risico. We raden u aan om de voorwaarden en het privacybeleid van elk van deze websites eerst te bekijken voordat u uw persoonsgegevens openbaart op een andere website. Koppelingen naar externe websites vormen of impliceren geen goedkeuring door Insulet Corporation.

3. Privacybeleid

Raadpleeg ons Privacybeleid (de voorwaarden hiervan zijn door verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst) of ons Privacybeleid met betrekking tot kinderen, indien van toepassing, om meer te weten te komen over welke informatie we verzamelen en wat we met deze informatie doen. We kunnen informatie verkrijgen en vrijgeven indien wij, al dan niet terecht, geloven dat de vrijgifte ervan nodig is om te voldoen aan de wet, om de naleving van deze overeenkomst, het Privacybeleid of het Privacybeleid met betrekking tot kinderen, indien van toepassing, af te dwingen, of om ons eigendom of onze rechten te beschermen.

4. Content is uitsluitend informatief; raadpleeg uw zorgverleners

U BEGRIJPT DAT GEZONDHEIDSZORG EN BEHANDELING COMPLEXE ONDERWERPEN ZIJN WAARBIJ DE DIENSTEN VAN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENERS ESSENTIEEL ZIJN. DE CONTENT OP OF IN DE DIENSTEN VERSTREKTE CONTENT IS UITSLUITEND BESTEMD TER INFORMATIE EN IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH ADVIES/ZORGADVIES OF AANBEVELINGEN VOOR DIAGNOSE, BEHANDELING OF ANDERE PERSOONLIJKE BEHOEFTEN. DE CONTENT IS GEEN VERVANGING VOOR HET MEDISCH ADVIES OF ZORGADVIES, DE AANBEVELINGEN EN/OF DIENSTEN VAN EEN GEKWALIFICEERD ZORGVERLENER. U DIENT DE CONTENT OP GEEN ENKELE MANIER TE GEBRUIKEN ALS INFORMATIEBRON MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSZORG, DAARBIJ BEHORENDE BESLISSINGEN EN BEHANDELING. ALLE DERGELIJKE BESLUITEN EN BEHANDELINGEN MOETEN WORDEN BESPROKEN MET EEN GEKWALIFICEERD ZORGVERLENER DIE UW PERSOONLIJKE BEHOEFTEN KENT.

5. Uitsluiting van Garanties en Aansprakelijkheidsbeperkingen

Gebruik van de Diensten is voor eigen risico en Insulet Corporation aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor uw gebruik van of toegang tot de diensten of enige gevolgen hiervan. Met uitzondering van uitdrukkelijke garanties die op of in de Diensten worden vermeld, worden de Diensten, de Content en alle te koop aangeboden artikelen verstrekt in de feitelijke staat ("AS IS") en "OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID", zonder enige garanties. INSULET CORPORATION MAAKT GEEN, EN DOET HIERBIJ AFSTAND VAN, ENIGE BELOFTES, OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES, VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, NIET-INBREUK VAN DE RECHTEN VAN DERDEN OF ENIGE GARANTIE DAT DE DIENSTEN OF CONTENT (i) VOLDOEN AAN UW VEREISTEN; (ii) ONONDERBROKEN, TIJDIG, BEVEILIGD OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN; (iii) RESULTATEN GEVEN DIE EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN; OF (iv) VRIJ ZIJN VAN ENIGE FOUTEN OF DEFECTEN, OF DERGELIJKE FOUTEN OF DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD.

IN GEEN GEVAL KAN INSULET CORPORATION VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE SCHADE, WAARONDER, MAAR NIET UITSLUITEND ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF BIJKOMENDE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING ALS STRAF VOOR ENIGE PERSOON, ZELFS ALS WE BEKEND ZIJN MET OF OP DE HOOGTE GESTELD ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting van impliciete garanties of beperking van bijkomende schade of gevolgschade toe; mogelijk is derhalve niet alle tekst in dit artikel 5 op u van toepassing. IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN INSULET CORPORATION BEPERKT ZIJN, VOORZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE WET.

6. Beëindiging van deze Overeenkomst

Door ons.

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen goeddunken, deze Overeenkomst en uw toegang tot alle of een deel van de Diensten of hun Content op enig moment en ongeacht de reden, op te schorten of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheidstelling. Wij behouden ons het recht voor om alle of een deel van de Diensten of hun Content op enig moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheidstelling.

Door u.

De enige manier voor u om deze Overeenkomst te beëindigen, is door het gebruik van de Diensten te stoppen.

Voortbestaan.

Indien deze Overeenkomst wordt beëindigd, zullen alle artikelen na de beëindiging blijven voortbestaan.

7. Overige bepalingen

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangt alle eerdere overeenkomsten of afspraken met betrekking tot uw gebruik van de Diensten.  Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, heeft de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze Overeenkomst. Een verklaring van afstand heeft geen rechtswerking tegen ons tenzij wij deze schriftelijk doen. Bovendien zal een dergelijke afstandsverklaring niet worden uitgelegd als afstandsverklaring in enige andere of volgende situatie. Koppen zijn slechts toegevoegd voor gemaksdoeleinden en hebben geen wettelijke betekenis. Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetgeving van Massachusetts die van toepassing is op overeenkomsten die uitsluitend in Massachusetts worden aangegaan en uitgevoerd. Enige bevoegde rechtbank gevestigd binnen Middlesex County, Massachusetts (VS), is bij uitsluiting bevoegd voor enig geschil voortvloeiend uit of verband houdend met de diensten of deze Overeenkomst. U doet hierbij afstand van enig argument dat een dergelijke rechtbank geen rechtsbevoegdheid heeft over u of een dergelijk geschil of dat deze niet geschikt of praktisch is.

Herzien:  januari 2022